സൂറ

سورة വാഖിഅ - آية 25
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
لَا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وَلَا تَأۡثِيمًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്