സൂറ

سورة റ്വഹ്മാന് - آية 12
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَٱلۡحَبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّيۡحَانُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്