സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 55
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
هَٰذَاۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്