സൂറ

سورة നംല്‌ - آية 31
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
أَلَّا تَعۡلُواْ عَلَيَّ وَأۡتُونِي مُسۡلِمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്