സൂറ

سورة ഇന്ഷിഖാഖ്
بصوت القارئ സ്വാബിര് അബ്ദുല് ഹകം
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്