സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 69
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
وَرَبُّكَ يَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا يُعۡلِنُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്