സൂറ

سورة ഫാതിഹ - آية 5
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്