സൂറ

سورة ഫാതിഹ - آية 4
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്