സൂറ

سورة ലുഖ്മാന്‍
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് അല് ഹാഫിള്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്