സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില്
بصوت القارئ സ്വലിഹ് ഹബ്ദാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്