സൂറ

سورة ത്വലാഖ്
بصوت القارئ അദ്ദൌകാലീ മുഹമ്മദ് ആലം
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്