സൂറ

سورة നാസിആത്ത്
بصوت القارئ വലീദ് അദ്ദുലൈംമീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്