സൂറ

سورة മാഊന്
بصوت القارئ അബ്ദുല്ലാ അല് ബുഐജാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്