സൂറ

سورة ബലദ്
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ബലദ് بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്