സൂറ

سورة ജാസിയ
بصوت القارئ അസ്സീന് മുഹമ്മദ് അഹ് മദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്