സൂറ

سورة മുജാദല
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ ഔസി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്