സൂറ

سورة ഗാഷിയ - آية 12
بصوت القارئ അക് റം അല് അല്ലാഖീ
فِيهَا عَيۡنٞ جَارِيَةٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്