സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 42
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَلَا بِقَوۡلِ كَاهِنٖۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്