സൂറ

سورة ഖലം - آية 2
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
مَآ أَنتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ بِمَجۡنُونٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്