സൂറ

سورة നാസ് - آية 1
بصوت القارئ അഹ് മദ് നുഐനിഅ്
قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്