സൂറ

سورة നസ്വറ്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് അബദുല് ഹകീം സഈദ് അല് അബ്ദുല്ല
برواية ഇബ്നു കസീറില് നിന്നും ഖൻബിലും ബസ്സിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്