സൂറ

سورة ആലുഇംറാന്
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ്‌മാൻ അൽ മാജിദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്