സൂറ

سورة മുനാഫിഖൂന്
بصوت القارئ ഉസ്മാന് അന്സാരി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്