സൂറ

سورة നഹ്‌ല്‍
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് കന്ദറീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്