อับดุรเราะห์มาน อัล-อูสีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม