อับดุลเฆาะนีย์ อับดุลลอฮฺ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม