സൂറ

سورة ജാസിയ
بصوت القارئ സകീ ദഗസ്താനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്