സൂറ

سورة ഫാത്വിര്
بصوت القارئ യൂസുഫ് ഷുവൈഈ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്