സൂറ

سورة റഅ്ദ്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് വുഹൈബീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്