സൂറ

سورة ഖുറൈശ്
بصوت القارئ വദീഹ്  യാമാനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്