സൂറ

سورة അന്ഫാല് - آية 14
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
ذَٰلِكُمۡ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്