സൂറ

سورة മുംതഹിന
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة മുംതഹിന بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ