സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 24
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
أَلۡقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്