സൂറ

سورة ഖാഫ് - آية 20
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് ത്വബ്ലാവീ
وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِۚ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلۡوَعِيدِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്