സൂറ

سورة അബസ
بصوت القارئ ത്വാരിഖ് അബ്ദുല് ഗനി ദഊബ്
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്