സൂറ

سورة റ്വഹ്മാന്
بصوت القارئ ഷീര്സാദ് അബ്ദു റഹ്മാന് ത്വാഹിര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്