സൂറ

سورة അല്‍ കഹ്ഫ്‌
بصوت القارئ അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി
برواية ഹംസയില് നിന്നുള്ള ഖലഫിന്റെ നിവേദനം