സൂറ

سورة നസ്വറ്
بصوت القارئ സഊദ് ശുറൈം
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة നസ്വറ് بصوت القارئ സഊദ് ശുറൈം