സൂറ

سورة വാഖിഅ
بصوت القارئ ഖാലിദ് ഷുറൈമീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്