സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില് - آية 7
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحٗا طَوِيلٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്