സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില് - آية 5
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്