സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില് - آية 4
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്