സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 56
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
جَهَنَّمَ يَصۡلَوۡنَهَا فَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്