സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 52
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
۞وَعِندَهُمۡ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ أَتۡرَابٌ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്