സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 37
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٖ وَغَوَّاصٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്