സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 2
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٖ وَشِقَاقٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്