സൂറ

سورة ഖാരിഅ - آية 9
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്