സൂറ

سورة ഖാരിഅ - آية 1
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
ٱلۡقَارِعَةُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്