സൂറ

سورة അന്ഫാല്
بصوت القارئ മാഹിര് ഷഖാശീരീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്