സൂറ

سورة ബയ്യിന
بصوت القارئ ഷഅബാന് സ്വയ്യാദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്